چاپ کردن این صفحه

آگهی مزایده کتبی بازارچه ( نوبت اول)

07 فروردين 1398

آگهي مزايده کتبي نوبت اول


مستند به بند يک صورتجلسه شماره 103 مورخ 97/12/4 شوراي اسلامي شهر راميان، شهرداري راميان قصد دارد کليه غرفه هاي بازارچه ميوه و تره بار را از طريق برگزاري مزايده کتبي به اشخاص واجد شرايط به صورت عقد اجاره يکساله واگذار نمايد. لذا متقاضيان تا ده روز از تاريخ چاپ اين آگهي مهلت دارند جهت کسب اطلاعات بيشتر به واحد عقد قراردادهاي شهرداري راميان مراجعه نموده و يابا شماره تلفن 01735882441تماس حاصل نمايند.


                                                                                                                                                      حامد رجبلو
                                                                                                                                                    شهردار راميان