• 01735882441

مصوبات شورای شهر

  • 14
  • بهمن

چلهمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 19/1/97.
8- مصوبات شورا :
1- بررسی مشکلات فاز یک شهرک فرهنگیان و رفع مشکلات موجود درجلسه شورا مطرح که پس از بحث تبادل نظرو بررسی راهکارهای موجود و پیگیریهای متعدد اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) به جهت بررسی دقیق مقرر نمودند که پس از 3هفته دیگر مجدد جلسه ای با اعضای شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان گذاشته شود تا در آن جلسه با آوردن مستندات و توضیحات لازم برای قدر السهم شهرداری از شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تصمیم و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد .
2- برنامه ریزی جشن نیمه شعبان درجلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهرپس از بحث و تبادل نظرباتفاق آراء (5رای ) مقرر نمودند که مکان پیشنهادی برای برگزاری جشن ، زمین چمن مصنوعی و در صورت نامساعد بودن شرایط جوی سالن فرهنگیان در نظر گرفته شود .


چلهل ویکمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 22/1/97
8- مصوبات شورا :
1- بررسی برنامه و ارائه گزارش آقای حسینی مستاجر باغ تاشته در جلسه مطرح و ابتدا آقای حسینی راجع به 5سال حضورش در باغ تاشته و نحوه ی فعالیتش توضیحاتی را ارائه نمودند . در ادامه ضمن بیان مشکلاتی از جمله عدم وجود روشنایی ،کمبود سرویس بهداشتی و نبود نمازخانه و محل ظرفشویی را مطرح نمودند و از برنامه های آینده شان در صورت تمدید قرارداشان که تا پایان شهریور ماه است گفتند در ادامه اعضای محترم شورای شهر با نکته نظرات و خواسته هایشان در مورد نحوه فعالیت در ان مجموعه پرداختند و پایان پس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراء مقرر نمودند در جلسات آتی راجع به مدیریت و برنامه های توسعه ای در مجموعه باغ تاشته و نحوه ی همکاری و انعقاد قرارداد با آقای حسینی تصمیماتی اتخاذ گردد .

چلهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 29/1/97
8- مصوبات شورا :
1- نامه شماره 295مورخ 28/1/97 شهرداری رامیان در خصوص مناقصه بیمه نامه های مرتبط با شهرداری در سال 1397 درجلسه شورا مطرح که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر با5رای موافق باستناد بند14ماده 71 قانون شوراها موافقت نمودند شهرداری برابر ماده 13آئین نامه مالی شهرداریها با اطلاع رسانی عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ونصب بنر در سطح شهر اقدام لازم را معمول نماید .
2-نامه شماره 213مورخ 22/1/97 شهرداری رامیان درخصوص برنامه پیشنهادی در خصوص ادغام بخشی از تاکسیهای درون شهری آزادشهر با رامیان در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) مقرر نمودند ضمن بررسی تبعات موضوع و هماهنگی با شهرداری آزادشهر مقدمات تشکیل جلسه را فراهم نماید .

3- نامه شماره 294مورخ 28/1/97 شهرداری رامیان منضم به تصویر قرارداد دفن زباله شهری فی مابین سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان واین شهرداری درجلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهرپس از بحث و تبادل نظرباتفاق آراء (5رای )دراجرای بند18و 14 ماده 71قانون شوراها مقررنمودند که شهردارمحترم با رعایت ماده 19آئین نامه مالی شهرداریها اقدام قانونی را بعمل آورد .
4-نامه شماره 7926مورخ 28/12/96 شهرداری رامیان در خصوص پلمپ دوجلد دفتر روزنامه و کل مربوط به سال 1397 شهرداری درجلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهرپس از بحث و تبادل نظرباتفاق آراء (5رای ) باستناد بند 8ماده 71 قانون شوراها موافقت خود را با پلمپ دوجلد دفتر روزنامه به تعداد 199برگ و دفتر کل به تعداد 199 برگ اعلام نمودند و مقرر نمودند شهرداری برابر آئین نامه مالی شهرداریها اقدامات لازم را معمول نماید .
5-نامه مورخ 29/1/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهر در خصوص تقاضای تشکیل جلسه در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ( 5رای ) با تشکیل جلسه کمیسیون فوق موافقت نمودند .


6-نامه مورخ 29/1/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهر در خصوص تقاضای تشکیل جلسه در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ( 5رای ) با تشکیل جلسه کمیسیون فوق موافقت نمودند .
7-نامه مورخ 29/1/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهر در خصوص تقاضای تشکیل جلسه در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ( 5رای ) با تشکیل جلسه کمیسیون فوق موافقت نمودند .

چهل وسومین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 15/2/97.
8- مصوبات شورا :
1-صورتجلسه مورخ 2/2/97 کمیسیون گردشگری و توسعه شهری شورای شهر در خصوص تدوین برنامه پنج ساله شهرداری رامیان درجلسه شورا مطرح که پس از بحث تبادل نظرو بررسی راهکارهای موجود و پیگیریهای متعدد اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد ماده 25ایین نامه مالی شهرداریهاو ماده 15 قانون نوسازی و عمران و اصلاحات شهری با برنامه پنج ساله شهرداری رامیان موافقت و مقرر نمودند پس از سیر مراحل قانونی شهرداری رامیان اقدامات و پیگیریهای لازم را جهت اجرای آن فراهم نماید .

چهل وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 17/2/97
8- مصوبات شورا :
1-صورتجلسه مورخ 4/2/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهر بشرح ذیل 1-مقرر گردید باتوجه به اینکه ظرف مدت سه ماه آینده بازار هفتگی به مکان جدید منتقل خواهد شد شهرداری مکان فعلی را بصورت موقت مدیریت کرده و در خصوص مکان جدید پیشنهادات خود را در خصوص مدیریت بازار و مسائل درآمدی و هزینه ای به شورای شهر ارسال نماید 2- درخصوص وسایل نقلیه شهرداری مقرر گردید مسئول نقلیه لیست کاملی از وسائل نقلیه با مشخصات و بررسی کارشناسی شده در زمینه ی نحوه استفاده و کارکرد ماشین آلات با نظرات کارشناسی برای تصمیم گیری نهایی به شورای ارسال نماید . 3- مقرر گردید شهرداری با توجه به مبالغ پیشنهادی در بودجه بسته پیشنهادی خود را به شورای شهر جهت تشویق نام آواران علمی و ورزشی ارائه نماید . در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (4رای) مقرر نمودند شهرداری اقدامات و پیگیریهای لازم را جهت اجرای مصوبات کمیسیون اداری مالی را فراهم نماید .

چهل وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 19/2/97.
8- مصوبات شورا :
1-نامه شماره 592مورخ 15/2/97شهرداری رامیان در خصوص افزایش نرخ تاکسی درون شهری و خطی رامیان در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر نمودند نامه شماره 592مورخ 15/2/97شهرداری رامیان در خصوص افزایش نرخ تاکسی درون شهری و خطی رامیان به کمیسیون فضای سبز و ترافیک شهری شورای شهر ارجاع گردیده تا موضوع فوق الاشاره در کمیسیون مذکور مورد بررسی و کارشناسی بیشتر قرار گیرد
2- نامه شماره 596مورخ 15/2/96 شهرداری رامیان درخصوص بیلان درامد و هزینه یکساله 96شهرداری رامیان در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر نمودند نامه شماره 596مورخ 15/2/96 شهرداری رامیان درخصوص بیلان درامد و هزینه یکساله 96شهرداری رامیان به کمیسیون اداری ومالی شورای شهر ارجاع گردیده تا موضوع مذکور در کمیسیون مذکور مورد بررسی و کارشناسی بیشتر قرار گیرد.
3-مصوبات مورخ 15/2/97 کمیسیون گردشگری و توسعه شهری شورای شهر رامیان در خصوص پیگیری ها جهت بررسی بسته های سرمایه گذاری با محوریت پارک جنگلی 111هکتاری جنب باغ تاشته بشرح ذیل : 1-مقرر گردید واحد سرمایه گذاری شهرداری بسته های سرمایه گذاری در شهرداری که قابلیت واگذاری را دارند را بررسی و کارشناسی نموده و برای نتیجه گیری تخصصی به کمیسیون گردشگری و توسعه شهری ارائه نماید . 2- مقرر شد واحد سرمایه گزاری شهرداری برای املاک شهرداری که قابلیت سرمایه گذاری دارند را برای اخذ سند پیگیریهای لازم را انجام دهد . 3-تصویب شد که اولویت سرمایه گذاری در شهر با محوریت گردشگری و اقتصادی در مجموعه باغ تاشته و پارک جنب باغ تاشته باشد . 4- مقرر شد مسئول تهیه طرح پارک جنگلی ظرف رمدت یک هفته اصلاحات خواسته شده و کتابچه طرح را انجام داده و آن را برای تصویب نهایی به سازمان جنگل ها و مراتع کشور ارائه نماید . 5- مقرر گردید برای انعقاد تفاهم نامه با سازمان منابع طبیعی در خصوص انتقال آب و اجرای شبکه آبرسانی و احداث سرویس بهداشتی پارک دره ملا وقت ملاقات با مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان گرفته شود .


4- نامه مورخ 16/2/97 کمیسون عمران شورای شهر جهت برگزاری جلسه در خصوص آماده سازی جاده سلامت جهت استفاده شهروندان در ماه مبارک رمضان و فصل تابستان و بهسازی و عمران بوستان سبز شهرداری در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) با تشکیل جلسه کمیسیون عمران موافقت نمودند .
5- نامه مورخ 16/2/97 کمیسون فرهنگی شورای شهر جهت برگزاری جلسه در خصوص برگزاری جشن در عید فطر در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) با تشکیل جلسه کمیسیون فرهنگی موافقت نمودند .

چهل وششمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 25/2/97
8- مصوبات شورا :
1- نامه شماره 657مورخ 18/2/97شهرداری رامیان در خصوص نامگذاری خیابان امام (ره) 14 بنام خیابان مالیات در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با نامگذاری نامگذاری خیابان امام (ره) 14 بنام خیابان مالیات موافقت نموده و مقرر گردید شهرداری پیشنهاد فوق را پس ازموافقت شورای نامگذاری معابر و اماکن مورد اجرا قرار دهد .
2- نامه شماره 592مورخ 15/2/96 شهرداری رامیان درخصوص تفاهم نامه فی مابین شهرداری رامیان و شرکت مخابرات استان گلستان در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بند 22ماده71 قانون شوراها با تفاهم نامه فی مابین شهرداری رامیان و شرکت مخابرات استان گلستان با موضوع حفاری در سطح شهر موافقت نمودند .
3-مصوبات مورخ 18/2/97 کمیسیون عمران شورای شهر رامیان در خصوص مصوبات بشرح ذیل : 1-مقرر گردید شهرداری بوستان سبز(پارک شهر ) را از جهت روشنایی ،نظافت و فضای سبز آماده سازی نماید . 2-مقرر گردید شهرداری مسیر بلوار دانشجو تا پارک تاشته را با هماهنگی دستگاهای ذیربط جهت پیاده روی شهروندان مناسب سازی نماید . 3- مقرر شد شهرداری پارک تاشته را جهت استفاده همشهریان در ماه مبارک رمضان به جهت ارائه خدمات تفریحی و بهداشتی آماده سازی و مناسب سازی نماید . در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر نمودند شهرداری نسبت به انجام مصوبات فوق اقدام لازم را مبذول نموده و از نتیجه این شورا را مطلع فرماید .


چهل وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 27/2/97
8- مصوبات شورا :
1- نامه شماره 685مورخ 18/2/97شهرداری رامیان در خصوص پرداخت مبلغ 000/000/690 ریال طلب پیمانکار برنده مناقصه شرکت پایاب سازه از طریق تسلیم وارائه اسناد خزانه مرتبط با بدهی آب و فاضلاب به پیمانکار در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با پرداخت مبلغ 000/000/690 ریال طلب پیمانکار برنده مناقصه شرکت پایاب سازه از طریق تسلیم وارائه اسناد خزانه مرتبط با بدهی آب و فاضلاب به پیمانکار موافقت خود را اعلام نمودند .
2- نامه شماره 817مورخ 24/2/96 شهرداری رامیان درخصوص واگذاری قیر از محل بند(ه)تبصره (1)قانون بودجه سال 1396 و تعیین شرکت پاسارگاد به عنوان توزیع سهمیه قیر اختصاصی مرحله چهارم به قید فوریت تا سقف 000/000/000/1ریال در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) موافقت نمودند واگذاری قیر از محل بند(ه)تبصره (1)قانو0ن بودجه سال 1396 و تعیین شرکت پاسارگاد به عنوان توزیع سهمیه قیر اختصاصی مرحله چهارم به قید فوریت تا سقف 000/000/000/1ریال انجام و با توجه به فوریت موضوع وبا استعلامات انجام پذیرفته و بر اساس برگه استعلام شرکت راه و ساختمانی شن چال گلستان شمیم علاوه بر اینکه محل تخلیه این شرکت در نظر گرفته شده است شهرداری برابر آئین نامه مالی شهرداری اقدامات لازم را معمول فرماید .
3- مصوبات مورخ 18/2/97 کمیسیون محیط زیست و فضای سبز و ترافیک شهری شورای شهر رامیان بشرح ذیل : 1-مقرر گردیدطی مکاتبه ای با شهردار محترم نقص ها و مشکلات موجود در خصوص فضای سبز علی الخصوص ورودی شهر و بوستانهای محله ای ،بوستان سبز شهرداری ، فردوسی شرقی و غربی اعلام گردیده و شهرداری برنامه عملیاتی خود را در اسرع وقت به شورای شهر اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته و نتیجه را به شورای شهر اعلام دارد 2-مقرر گردید اعضای کمیسیون بازدید میدانی از مبلمان شهری و فضای سبز موجود شهر و بوستانهای محله ای داشته و گزارش بازدید را به صحن شورای شهر اعلام دارد . 3- مقرر گردید در جلسات بعدی کمیسیون از شهردار و مسئول واحد فضای سبز در مورد اقدامات انجام شده دعوت بعمل آمده و نتیجه را پیگیری نمایند . در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر نمودند شهرداری نسبت به انجام مصوبات فوق اقدام لازم را مبذول نموده و از نتیجه این شورا را مطلع فرماید .

4-مصوبه مورخ 23/2/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهر رامیان درخصوص بیلان هزینه و درامد شهرداری در سال 96 در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بند 10ماده 71قانون شوراها بیلان در امد و هزینه 96 شهرداری رامیان با درامد مبلغ 718/268/953/44ریال و هزینه 322/690/545/41ریال با مازاد درآمد بر هزینه به مبلغ 396/578/407/3 ریال مورد تصویب قراردادند.
5- نامه مورخ 24/2/97 کمیسیون فرهنگی جهت تشکیل جلسه کمیسیون در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) و با تشکیل جلسه کمیسیون با ظرفیت استفاده از نخبگان شهر موافقت نمودند .


چهل وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 27/2/97
8- مصوبات شورا :
1- نامه شماره 685مورخ 18/2/97شهرداری رامیان در خصوص پرداخت مبلغ 000/000/690 ریال طلب پیمانکار برنده مناقصه شرکت پایاب سازه از طریق تسلیم وارائه اسناد خزانه مرتبط با بدهی آب و فاضلاب به پیمانکار در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با پرداخت مبلغ 000/000/690 ریال طلب پیمانکار برنده مناقصه شرکت پایاب سازه از طریق تسلیم وارائه اسناد خزانه مرتبط با بدهی آب و فاضلاب به پیمانکار موافقت خود را اعلام نمودند .
2- نامه شماره 817مورخ 24/2/96 شهرداری رامیان درخصوص واگذاری قیر از محل بند(ه)تبصره (1)قانون بودجه سال 1396 و تعیین شرکت پاسارگاد به عنوان توزیع سهمیه قیر اختصاصی مرحله چهارم به قید فوریت تا سقف 000/000/000/1ریال در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) موافقت نمودند واگذاری قیر از محل بند(ه)تبصره (1)قانون بودجه سال 1396 و تعیین شرکت پاسارگاد به عنوان توزیع سهمیه قیر اختصاصی مرحله چهارم به قید فوریت تا سقف 000/000/000/1ریال انجام و با توجه به فوریت موضوع وبا استعلامات انجام پذیرفته و بر اساس برگه استعلام شرکت راه و ساختمانی شن چال گلستان شمیم علاوه بر اینکه محل تخلیه این شرکت در نظر گرفته شده است شهرداری برابر آئین نامه مالی شهرداری اقدامات لازم را معمول فرماید .
3- مصوبات مورخ 18/2/97 کمیسیون محیط زیست و فضای سبز و ترافیک شهری شورای شهر رامیان بشرح ذیل : 1-مقرر گردیدطی مکاتبه ای با شهردار محترم نقص ها و مشکلات موجود در خصوص فضای سبز علی الخصوص ورودی شهر و بوستانهای محله ای ،بوستان سبز شهرداری ، فردوسی شرقی و غربی اعلام گردیده و شهرداری برنامه عملیاتی خود را در اسرع وقت به شورای شهر اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته و نتیجه را به شورای شهر اعلام دارد 2-مقرر گردید اعضای کمیسیون بازدید میدانی از مبلمان شهری و فضای سبز موجود شهر و بوستانهای محله ای داشته و گزارش بازدید را به صحن شورای شهر اعلام دارد . 3- مقرر گردید در جلسات بعدی کمیسیون از شهردار و مسئول واحد فضای سبز در مورد اقدامات انجام شده دعوت بعمل آمده و نتیجه را پیگیری نمایند . در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر نمودند شهرداری نسبت به انجام مصوبات فوق اقدام لازم را مبذول نموده و از نتیجه این شورا را مطلع فرماید .

4-مصوبه مورخ 23/2/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهر رامیان درخصوص بیلان هزینه و درامد شهرداری در سال 96 در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بند 10ماده 71قانون شوراها بیلان در امد و هزینه 96 شهرداری رامیان با درامد مبلغ 718/268/953/44ریال و هزینه 322/690/545/41ریال با مازاد درآمد بر هزینه به مبلغ 396/578/407/3 ریال مورد تصویب قراردادند.
5- نامه مورخ 24/2/97 کمیسیون فرهنگی جهت تشکیل جلسه کمیسیون در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) و با تشکیل جلسه کمیسیون با ظرفیت استفاده از نخبگان شهر موافقت نمودند .

چهل وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 30/2/97
8- مصوبات شورا :
1- نامه مورخ 26/2/97 کمیسیون گردشگری جهت تشکیل جلسه کمیسیون در خصوص طرح تفصیلی و کمر بندی غرب و تجدید ممیزی در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با تشکیل جلسه کمیسیون مذکور موافقت نمودند.
2- نامه مورخ 24/2/97 کمیسیون اداری مالی جهت تشکیل جلسه کمیسیون درخصوص پیگیری حقوق و مزایای پرسنل شهرداری در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با تشکیل جلسه کمیسیون مذکور موافقت نمودند.
3- نامه شماره 816مورخ 24/2/97 شهرداری رامیان درخصوص قرارداد حفاری فی مابین شهرداری رامیان و شرکت آب و فاضلاب شهری در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بند 22ماده71 قانون شوراها با تفاهم نامه فی مابین شهرداری رامیان و شرکت مخابرات استان گلستان با موضوع حفاری در سطح شهر موافقت نمودند .
4-نامه شماره 212-97مورخ 10/2/97 موسسه حسابرسی کارامد حساب ایرانیان درخصوص درخواست پرداخت 50درصد قرارداد به میزان 000/000/2ریال در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بند 30ماده 71قانون شوراها با پرداخت مبلغ 000/000/10ریال (ده میلیون ریال ) به صورت علی الحساب به علت عدم وجود اعتبار کافی در ردیف 20153ماده 5خدمات قراردادی بودجه شورا موافقت نموده و مقرر نمودند مابقی در صورت تامین اعتبار پرداخت گردد .

چهل ونهمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 31/2/97
8- مصوبات شورا :
1- بررسی مسائل و مشکلات فاز یک شهرک فرهنگیان و واگذاری مساحت 11000متر مربع به عنوان قدر السهم شهرداری در جلسه شورای شهر مطرح گردید واعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر گردید پس از تعیین تکلیف اختلاف فی مابین شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان با خانم فاطمه ابراهیم پوری و همچنین تکمیل مدارک و مستندات موجود و بررسی کارشناسی بیشتر در زمینه اختلاف نظر شهرداری و شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان در زمینه قدر السهم از فاز یک شهرک فرهنگیان از تاریخ جلسه به مدت یک ماه تا تاریخ 30/3/97 برای نتیجه گیری نهایی جلسه ای فی مابین شهرداری ،شورای شهر و اعضای هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تشکیل گردد .
2- مصوبات کمیسیون فرهنگی شورای شهر رامیان درخصوص جشن عید فطر با موسسه فرهنگی وهنری خیال بشرح ذیل 1- مقرر گردید آقای امین فولادیان نماینده موسسه فرهنگی وهنری خیال به همراه آقای مهندس رجبلو شهردار محترم رامیان هماهنگی لازم را در خصوص برگزاری جشن در عید فطر انجام دهند . 2-موضوعات اخذ مجوزات 2-مکان موردنظر برا برگزاری جشن 3-بحث مالی وقرارداد توسط شهرداری پیگیری گردد . در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر گردید شهرداری موارد مذکور را اقدام نماید و از نتیجه این شورارا مطلع فرماید .
3- مصوبات کمیسیون فرهنگی شورای شهر رامیان درخصوص جشن درخصوص معضلات ومشکلات مصرف مواد مخدر وتوزیع ان در بین جوانان شهر رامیان بشرح ذیل 1- مقرر گردید چکیده پیشنهادات جمع بندی شودوجلسات با استمرار برگزار گردد و شورای شهر به عنوان هماهنگ کننده برگزاری برنامه های مفید در این حوزه با ادارات و مراکز مربوطه هماهنگی ایجاد نماید در جلسه شورای شهر مطرح گردید واعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای مقرر نمودند موارد فوق مورد پیگیری قرار گیرد .
4- مصوبات کمیسیون فرهنگی شورای شهر رامیان درخصوص بررسی مشکلات جوانان و ورزشکاران واحداث محیط ورزشی خیابانی در رشته بسکتبال بشرح ذیل 1- مقرر گردید موضوع مساعدت از سوی شهرداری جهت ایجاد بخشی از امکانات زمین بسکتبال خیابانی از طریق آقای میرخاندوزی پیگیری گردد . در جلسه شورا مطرح اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای و مقرر نمودند آقای سیدعلی میرخاندوزی عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر موضوع مذکور را پیگیری کرده و نتیجه را به صحن شورای شهر اعلام نماید .پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 6/3/97
8- مصوبات شورا :
1-نامه شماره 1016مورخ 31/2/97 شهرداری رامیان منضم به یک نسخه تفریغ بودجه سال 96 شهرداری رامیان در جلسه شورای شهر مطرح گردید واعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مقرر نمودند تفریغ بودجه سال 96 شهرداری رامیان به کمیسیون اداری مالی شورای شهر جهت بررسی بیشتر ارجاع گردد .
2- نامه شماره 1155مورخ 6/3/97 شهرداری رامیان در خصوص بدهی ساختمان تجار سپاه پاسداران شهرستان رامیان به مبلغ 631/435/238 ریال که در تاریخ 13/11/95 در کمیسیون ماده 77 بصورت 36 ماه تقسیط گردیده که تا کنون هیچ گونه مبلغی پرداخت نگردیده که با پیشنهاد فرماندهی محترم سپاه رامیان مقرر گردیده مبلغ 000/000/40ریال با بت اعزام به مرقد مطهر حضرت امام )ره( ،یادواره شهداء ،راهیان نور و سایر موارد بصورت سالیانه پرداخت و باقیمانده بدهی مبلغ 000/300/3ریال بصورت ماهیانه پیشنهاد گردیده در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) مبلغ 000/000/40ریال با بت اعزام به مرقد مطهر حضرت امام )ره( ،یادواره شهداء ،راهیان نور و سایر موارد بصورت سالیانه پرداخت و باقیمانده بدهی مبلغ 000/300/3ریال بصورت ماهیانه پرداخت گردد و این امور مشروط به تهاتر در حسابهای مالی شهرداری به عنوان اقساط ساختمان تجاری سپاه منظور گردیده و در بودجه سالیانه پیش بینی گردد .

3- نامه شماه 11/33/97 مورخ 29/1/97 سرکار خانم کلثوم بای مدیر موسسه فرهنگی قران و عترت ترنم نور رامیان درخصوص درخواست مساعدت مالی درجلسه شورای شهر مطرح و در جلسه شورای شهر مطرح گردید و اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) موافقت خود را با پرداخت مبلغ 000/000/3ریال به موسسه فرهنگی قرآن و عترت ترنم نور رامیان از محل بودجه شورای شهر اعلام نمودند .
3- مصوبات مورخ 5/3/97 کمیسیون گردشگری و توسعه شهری شورای شهر رامیان بشرح ذیل 3-1مقرر گردید شهرداری کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون بازگشایی کمربندی غرب تشکیل و پیگیری های صورت گرفته را ظرف مدت 15روز برای تصمیات تخصصی و کارشناسی شده به صورت کتبی به کمیسیون گردشگری و توسعه شهری ارائه نماید و ماهانه دوجلسه کمیسیون راجع به پیگیری موضوع کمربندی غرب تشکیل گردد .
3-2 مقرر گردید در شهردرای واحد اجرائیات از جمله پلیس ساختمان برای جلوگیری از ساخت و سازها ی غیر مجاز فعالتر گردد . 3-3 مقرر گردید شهردرای نسبت به انجام تجدید ممیزی در شهر براساس آئین نامه شهردریها اقدام و پیگیریهای لازم در این زمینه صورت پذیرد . در جلسه شورای شهر مطرح گردید واعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای مقرر نمودند موارد فوق توسط شهرداری مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد .
5- مصوبات مورخ 5/3/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهر بشرح ذیل 1-مقرر گردید موضوع اضافه کاری پرسنل و خدمات رفاهی آنها پس از بررسی کارشناسی پرونده های پرسنل بررسی گردد و راهکار مناسبی برای پرداخت اضاقه کاری و خدمات رفاهی پرسنل اتخاذ گردد . . در جلسه شورای شهر مطرح گردید واعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای مقرر نمودند موارد فوق توسط شهرداری مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد .پنجاه ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 9/3/97
8- مصوبات شورا :
1- مصوبات مورخ 9/3/97 کمیسیون اداری مالی شورای شهردر خصوص تفریغ بودجه سال 96 شهرداری رامیان بشرح ذیل :
1-1 فرم درآمد با انحراف 082/1میلیون ریال و انحراف مثبت 534/3میلیون ریال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . 1-2 فرم شماره 12 با پیش بینی 000/000/500/42ریال وجمع وصولی 000/268/953/44ریال و سهم اعتبارات جاری 000/414/533/21ریال سهم اعتبارات عمرانی 000/854/419/23ریال ،کسری وصولی به مبلغ 000/161/663/2ریال و اضافه وصولی به مبلغ 000/268/453/2ریال مورد بررسی قرار گرفت . 1-3 فرم خدمات اداری با مصوب 930/11میلیون ریال ،عملکرد 425/11میلیون ریال مورد بررسی قرارگرفت . 1-4 فرم خدمات شهری با مصوب 900/2میلیون ریال و عملکرد با مبلغ 705/2میلیون ریال مورد برررسی قرار گرفت . 1/5درخصوص عوارض نوسازی مقرر گردید شهرداری حداقل د ر طی سال 3بار نسبت به توزیع قبوض درب منازل شهروندان اقدام و پیگیر پرداخت آن باشد . 1-6درخصوص عوارض اصناف و هفته بازار مقرر گردید هرچه سریعتر شهرداری اقدامات لازم را درخصوص مذاکره با اتاق اصناف انجام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام نماید . 1-7 درخصوص کارگاه سنگ شکن باتوجه به درآمد و هزینه در تفریغ بودجه سال 1396 و زیان ده بودن آن مقرر گردید شهرداری پیگیریهای لازم را در زمینه واگذاری سنگ شکن مشروط به مدیریت پیمان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری انجام دهد و در صورت نبودن متقاضی در زمینه ی واگذاری ،شهرداری در جهت تجهیز نمودن کارگاه سنگ شکن در جهت بالا بردن راندمان دستگاه و مدیرت هزینه در آن مجموعه اقدام نمایدو ظرف مدت یک هفته نتیجه را به این شورا اعلام نماید . در جلسه شورای شهر مطرح گردید واعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای تفریغ بودجه سال 96 شهرداری رامیان را مورد تصویب قراردادند و مقرر نمودند موارد فوق توسط شهرداری مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد .
2- مصوبات مورخ 8/3/97 کمیسیون برنامه ریزی و توسعه عمران و شهرسازی شورای شهر بشرح ذیل 1-مقرر گردید شهرداری برنامه های توسعه ای خود را برای باغ تاشته طبق یک برنامه منسجم و طرح مهندسی شده انجام دهند و برای اجرای آنها اقدام نماید . 2- 2 مقرر گردید شهرداری نسبت به روشنایی مسیر بلوار دانشجو تا باغ تاشته اقدام لازم را بعمل آورد . در جلسه شورای شهر مطرح گردید واعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای مقرر نمودند موارد فوق توسط شهرداری مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد .

پنجاه ودومین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 13/3/97
8- مصوبات شورا :
1- مقرر گردید بین شهرداری و اتاق اصناف شهرستان رامیان در خصوص وصول عوارض اصناف و مدیریت هفته بازار توافقنامه ای منعقد گردیده و پس از طرح موضوع در صحن شورای شهر نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام گردد .

پنجاه وسومین جلسه شورای اسلامی شهر با ارسال دعوتنامه قبلی به شماره 892مورخ 19/3/97 راس ساعت 17در مورخ 23/3/97
8- مصوبات شورا :
1- نامه شماره 1367مورخ 17/3/97شهرداری رامیان منضم به تصو.یر اجرائیه کلاسه پرونده 920152صادره شعبه اول اجحرای احکام دادگستری رامیان درخصوص بدهی شهرداری به آقای فریدون فدایی بابت ثمن زمین جنب سنگ شکن به مبلغ 363/386/132ریال از محل پروژه 73080701نصب و راه اندازی سنگ شکن در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) موافقت خود را با بدهی شهرداری به آقای فریدون فدایی بابت ثمن زمین جنب سنگ شکن به مبلغ 363/386/132ریال از محل پروژه 73080701نصب و راه اندازی سنگ شکن شهرداری اعلام نمودند .
2- نامه شماره 1427مورخ 19/3/97 شهرداری رامیان منضم به قرار داد شماره 1425مورخ 19/3/97 فی مابین شهرداری و موسسه فرهنگی خیال در خصوص اجرای جشن در عید فطر درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با توجه به فرارسیدن عید فطر و قبولی طاعات و عبادات باستناد بند 2صورتجلسه شماره 49 مورخ 31/2/97 شورای شهر، ضمن موافقت برگزاری جشن در عید فطر موافقت خود را با پرداخت مبلغ 000/000/170ریال به انضمام هزینه های جانبی (ارزش افزوده و بیمه قرارداد –بیمه مسئولیت روز جشن –کرایه صندلی ) از محل ردیف 20505ماده 5وظیفه خدمات اداری بودجه سال جاری از طریق بند الف ذیل ماده 4آیین نامه مالی شهرداریها اعلام نمودند .
3-مصوبات مورخ 20/3/97 کمیسیون محیط زیست و فضای سبز و ترافیک شورای شهردر خصوص افزایش نرخ تاکسی بشرح ذیل : 1--نرخ کرایه تاکسی از رامیان به آزادشهر وبالعکس مبلغ 1300تومان 2- ورودی شهر ((CNG تا انتهای شهر بلوار 45متری ( مسکن مهر ) مبلغ 800تومان 3- میدان مرکزی انتهای شهر بلوار 45متری ( مسکن مهر ) و بالعکس 500تومان 4-میدان مرکزی تا وردی شهر((CNG و بالعکس مبلغ 500تومان 5-مقرر گردید افزایش نرخ تاکسی از زمان تائید کمیته انطباق فرمانداری تا پایان سال 1397 قابلیت اجرایی داشته باشد .

پنجاه وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 6/4/97
8- مصوبات شورا :
1- موضوع بررسی معایب و آسیب شناسی جشن عید فطر در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهرپس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراء (5رای ) مقرر نمودند 1- شهرداری در خصوص برگزاری جشن هاومراسمات بعدی برنامه ریزی ،هماهنگی ،تدارکات ،تهیه امکانات ، تقسیم کار تمهیدات لازم وا معمول نماید .
2- نامه شماره 98مورخ 29/3/97 تعدای از اعضای شورای شهر مبنی بر پیشنهاد خرید یک دستگاه وسیله نقلیه جهت امورات شورای شهر درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با توجه به اهمیت نیاز یک دستگاه وسیله نقلیه پژو پارس مقرر نمودند شهرداری برابر آیین نامه مالی شهرداریها و ردیف 8-3 بند 8از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور ضمن تهیه لایحه مربوطه اقدامات لازم را نسبت به خریداری وسیله نقلیه مذکور معمول و از نتیجه این شورا را مطلع نماید .پنجاه وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 10/4/97
8- مصوبات شورا :
1- نامه شماره 1687مورخ 29/3/97 شهرداری رامیان درخصوص صدور پروانه ساخت برای خیرین مسکن ساز بهزیستی به صورت رایگان در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهرپس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراء (5رای ) باستناد بند4 ماده 80قانون شوراها با صدور پروانه ساخت برای خیرین مسکن ساز بهزیستی به صورت رایگان طبق بند ج ماده 80قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر رایگان بودن عوارض پروانه ساخت موافقت نمودند .
2- نامه شماره 1762مورخ 3/4/97 شهرداری رامیان درخصوص برگزاری مزایده دو باب بوفه در دونقطه از مجموعه گردشگری تاشته درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بند4 ماده 80قانون شوراها با واگذاری دو باب بوفه در دونقطه از مجموعه گردشگری تاشته از طریق برگزاری مزایده با انتشار عمومی و آگهی و نصب بنردر سطح شهر برابر آئین نامه مالی شهرداریها ودریافت قیمت کارشناسی رسمی دادگستری موافقت خود را اعلام نمودند .
3- نامه شماره 1799مورخ 4/4/97 شهرداری رامیان درخصوص افزایش قیمت مصالح سنگ شکن شهرداری درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بندهای14و8 ماده 80قانون شوراها باتوجه به هزینه بالا تامین و نگهداری سنگ شکن شهرداری و اینکه در سه سال اخیر هیچ گونه افزایش قیمت مصالح نداشته و مقایسه با نرخ فروش مصالح سنگ شکن های مجاور با افزایش قیمت فروش هر تن ماسه شسته از 000/125ریال به 000/140ریال (یکصدو چهل هزار ریال ) موافقت خود را اعلام نمودند .
4- نامه شماره 817مورخ 24/2/97 شهرداری رامیان درخصوص آسفالت و موارد مرتبط با آن درمورد قرارداد با شرکت راه و ساختمانی شن چال درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باستناد بند4 ماده 80قانون شوراها پیرو مصوبه بند 2صورتجلسه شماره 47مورخ 29/2/97 شورا برابر استعلام شرکت راه و ساختمانی شن چال گلستان شمیم علاوه بر اینکه حمل تخلیه این شرکت در نظر گرفته موافقت نمودند که : 1- هزینه پخت ،حمل و پخش آسفالت از قرار هر تن 000/590ریال 2-هزینه قیر پاشی از قرار هر متر مربع 000/25ریال به آن اضافه گردد .
5- نامه شماره 1824مورخ 5/4/97 شهرداری رامیان درخصوص اصلاح نام شرکت حسابرس منتخب در مصوبات شورا از هژیران به نام موسسه آبدیده محاسبان درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) باتوجه به اینکه موسسه ابدیده محاسبان حسابرسی سال 95 شهرداری را انجام داده و در سال 96 برابر با موسسه هژیران ادغام وتغییر نام داده وباستناد صورتجلسه شماره 219مورخ 1/5/96 مجوز حسابرسی را از سازمان حسابرسی کل کشور بنام موسسه آبدیده محاسبان اخذ وعقد قرارداد نموده مقرر نمودند در مصوبات شورای محترم بنام موسسه ابدیده محاسبان اقدام لازم معمول گردد .

پنجاه وششمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 11/4/97.
8- مصوبات شورا :
1- نامه شماره 1914مورخ 9/4/97 شهرداری رامیان درخصوص مساعدت مالی به کاروان پیاده زیارتی امام رضا (ع) از محل ماده 17ردیف 41701بودجه مصوب سالجاری شهرداری در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهرپس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراء (5رای ) باستناد بند4 ماده 80قانون شوراها با پرداخت مبلغ 000/000/3ریال مساعدت مالی به کاروان پیاده زیارتی امام رضا (ع) از محل ماده 17ردیف 41701بودجه مصوب سالجاری شهرداری موافقت نمودند .
2- نامه مورخ 10/4/97 کمیسون عمران شورای شهر جهت برگزاری جلسه درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با تشکیل جلسه کمیسیون عمران موافقت نمودند .
3- نامه مورخ 10/4/97 کمیسون گردشگری شورای شهر جهت برگزاری جلسه درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با تشکیل جلسه کمیسیون گردشگری جهت بررسی بسته های سرمایه گذاری شهرداری رامیان موافقت نمودند .
4- نامه مورخ 10/4/97 کمیسون اداری مالی شورای شهر جهت برگزاری جلسه درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با تشکیل جلسه کمیسیون اداری جهت بررسی مشکلات سنگ شکن موافقت نمودند.
5-نامه مورخ 10/4/97 کمیسون فرهنگی شورای شهر جهت برگزاری جلسه درجلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای) با تشکیل جلسه کمیسیون فرهنگی موافقت نمودند.


پنجاه وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 23/4/97
مصوبات شورا :
1-موضوع پیگیری مشکلات شهر و شهرداری از طریق معاونت محترم عمرانی استانداری گلستان در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) مقرر نمودند تا موارد ذیل در ملاقات با آقای غراوی معاونت محترم امور عمرانی استانداری گلستان مطرح و پیگیری گردد : 1- درخواست خودروی سنگین از سازمان شهرداریها 2-اولویت قرار گرفتن ظرفیتهای توسعه ای شهر رامیان از جمله عمرانی –گردشگری وفرهنگی در تخصیص دادن اعتبارات استانی 3-مساعدت در ساخت ساختمان شهرداری با توجه به فرسوده بودن آن 4-پیگیری سایر درخواستهای شهرداری و شورای شهر
2-مصوبات مورخ 11/4/97 کمیسیون محیط زیست و فضای سبز و ترافیک شهری شورای شهربشرح ذیل : 1-مقرر گکردید برای انجام امور فضای سبز و بهینه سازی ،تقسیم کار و مشخص نمودن مناطق فعالیت نیرو های شاغل در فضای سبز ،شهردار محترم و مسئول واحد مربوطه تمهیدات لازم را معمول و نتیجه را به شورا اعلام نماید . 2-مسئول واحد فضای سبز مقرر گردید برنامه های اجرایی خود را در اسرع وقت به شورای شهر اعلام نماید . 3-مقرر شد جهت پیگیرهای موارد فوق در مورخ 2/5/97 مجددا جلسه ای با حضور شهردار محترم و مسئول مربوطه برگزار گردد . 4- اعضای کمیسیون مقرر نمودند که فعالیتهای بیشتری جهت احیاء پارکهای محله ای صورت گرفته و واحد فضای سبز نظارت کامل و دقیق نسبت به انجام بهتر امور معمول نماید . در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) مقرر نمودندمصوبات فوق از طریق شهرداری پیگیری و نتیجه به شورا اعلام گردد .


پنجاه ونهمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 25/4/97
مصوبات شورا :
1- موضوع بررسی چارت سازمانی شهردار+ی رامیان در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (4رای ) مقرر نمودند در جلسه بعدی از شهردار محترم و مسئول واحدامور اداری شهرداری جهت پاره ای از توضیحات و بررسی چارت سازمانی شهرداری دعوت بعمل آید .
2-نامه شماره 22130/97مورخ 1/3/97 معاونت اجرایی کنگره شهر هوشمند در خصوص برگزاری نخستین کنگره شهر هوشمند که مورخ 24/5/97 در مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی تهران برگزار می گردد در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (4رای ) مقرر نمودنداعضای شورای شهر در این کنگره بین الماللی شرکت نمایند .


شصتمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 25/4/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 2332مورخ 26/4/97 شهرداری رامیان در خصوص اخذ هزینه پارکینگ (موضوع کد درآمدی 3205بهای خدمات در باغ تاشته بشرح ذیل : 1- هزینه پارکینگ شهروندان رامیانی با خودرو ی دارای پلاک ل وخودروهایی که برچسب عوارض شهرداری رامیان را دارند به ازای هر خودرو 000/20ریال 2- هزینه پارکینگ خودرو مقیم خارج از رامیان به ازای هر خودرو 000/40ریال در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) با اخذ هزینه پارکینگ بشرح ذیل : 1- هزینه پارکینگ شهروندان رامیانی با خودرو ی دارای پلاک ل وخودروهایی که برچسب عوارض شهرداری رامیان را دارند به ازای هر خودرو 000/20ریال 2- هزینه پارکینگ خودرو مقیم خارج از رامیان به ازای هر خودرو 000/40ریال موافقت خود را اعلام نمودند .
2-نامه شماره 14412/64/97مورخ 25/4/97 فرمانداری رامیان در خصوص معرفی نماینده شورا جهت شرکت در جلسات انجمن خیرین مسکن ساز در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)باستناد بند 6ماده 6 آیین نامه داخلی و امور مالی شوراها مقرر نمودند آقای داود بای بعنوان نماینده این شورا در جلسات انجمن خیرین مسکن ساز شرکت نمایند .
شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر با ارسال دعوتنامه قبلی به شماره 137مورخ 3/5/97 راس ساعت 17در مورخ 4/5/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 2332مورخ 26/4/97 شهرداری رامیان در خصوص اخذ هزینه پارکینگ (موضوع کد درآمدی 3205بهای خدمات در باغ تاشته بشرح ذیل : 1- هزینه پارکینگ شهروندان رامیانی با خودرو ی دارای پلاک ل وخودروهایی که برچسب عوارض شهرداری رامیان را دارند به ازای هر خودرو 000/20ریال 2- هزینه پارکینگ خودرو هایی که دارای پلاک ل نمی باشند به ازای هر خودرو 000/50ریال در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) با اخذ هزینه پارکینگ بشرح ذیل : 1- هزینه پارکینگ شهروندان رامیانی با خودرو ی دارای پلاک ل وخودروهایی که برچسب عوارض شهرداری رامیان را دارند به ازای هر خودرو 000/20ریال 2- هزینه پارکینگ خودرو هایی که دارای پلاک ل نمی باشند به ازای هر خودرو 000/40ریال موافقت خود را اعلام نمودند .
2-نامه شماره 14412/64/97مورخ 25/4/97 فرمانداری رامیان در خصوص معرفی نماینده شورا جهت شرکت در جلسات انجمن خیرین مسکن ساز در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)باستناد بند 6ماده 6 آیین نامه داخلی و امور مالی شوراها مقرر نمودند آقای داود بای بعنوان نماینده این شورا در جلسات انجمن خیرین مسکن ساز شرکت نمایند .

شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 7/5/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 2359مورخ 24/4/97 شهرداری رامیان منضم به صورتجلسه شماره 2324مورخ 25/4/97 فی مابین شهرداری و آقای علی نعیمی درخصوص توافق استرداد عوارض تفکیکی مستند به رای دادنامه شماره 9709971711000146 شعبه 10 تجدید نظر استان گلستان در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) باستناد بند17ماده 80قانون شوراها موافقت خود را با استرداد عوارض تفکیکی مستند به رای دادنامه شماره 9709971711000146 شعبه 10 تجدید نظر استان گلستان به آقای علی نعیمی (به وکالت خانم مرضیه یازرلو ) اعلام نمودند .
2-نامه شماره 14797مورخ 28/4/97 فرمانداری رامیان در خصوص اعتراض به مصوبه بند 3صورتجلسه شماره 55 شورای شهر در خصوص افزایش قیمت مصالح سنگ شکن در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)باستناد ماده 90قانون شوراهاباتوجه به اینکه تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص وضع ،تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی حداکثر تا 15بهمن ماه هر سال می باشد وتعیین قیمت فروش مصالح از موضوعیت این تبصره خارج بوده و شورای اسلامی شهر اختیار افزایش یا کاهش قیمت مصالح در هر مقطعی از سال خواهد داشت اصرار بر اجرای مصوبه بند 3صورتجلسه شماره 55مورخ 13/4/97 را دارد .

شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 8/5/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 2504مورخ 2/5/97 شهرداری رامیان درخصوص مساعدت به ستاد دیه شهرستان به مبلغ 000/000/5ریال از محل ردیف 41701ماده 17 وظیفه خدمات اداری بودجه مصوب سالجاری شهرداری رامیان در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) باستناد بند4ماده 80قانون شوراها موافقت خود رابا مساعدت به ستاد دیه شهرستان به مبلغ 000/000/5ریال از محل ردیف 41701ماده 17 وظیفه خدمات اداری بودجه مصوب سالجاری شهرداری رامیان اعلام نمودند .
2-نامه شماره 2460مورخ 1/5/97 شهرداری رامیان درخصوص انجام ممیزی اراضی و املاک شهرباستناد ماده 9قانون نوسازی و واگذاری آن از طریق برگزاری مناقصه عمومی با برآورد هزینه کارشناسی برای هر پلاک 000/250ریال از ردیف 73010304 بودجه مصوب سالجار ی شهرداری بصورت علی الحساب که در اولین اصلاح یا متمم بودجه اعتبار ان پایدار وبه حساب هزینه قطعی منظور خواهد گردید در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)باستناد بند 8ماده 80 قانون شوراه با انجام ممیزی اراضی و املاک شهرباستناد ماده 9قانون نوسازی و واگذاری آن از طریق برگزاری مناقصه عمومی با برآورد هزینه کارشناسی برای هر پلاک 000/250ریال از ردیف 73010304 بودجه مصوب سالجار ی شهرداری بصورت علی الحساب که در اولین اصلاح یا متمم بودجه اعتبار ان پایدار وبه حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد برابر ائین نامه مالی شهرداریها موافقت خود را اعلام نمودند .
3- نامه شماره 2503مورخ 2/5/97 شهرداری رامیان درخصوص پرداخت مبلغ 000/500/3ریال از محل ردیف 41702ماده 17 وظیفه خدمات اداری بودجه مصوب سالجاری شهرداری رامیان جهت تهیه یک ست لباس سنتی رامیان جهت تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) باستناد بند4ماده 80قانون شوراها موافقت خود رابا پرداخت مبلغ 000/500/3ریال از محل ردیف 41702ماده 17 وظیفه خدمات اداری بودجه مصوب سالجاری شهرداری رامیان جهت تهیه یک ست لباس سنتی رامیان جهت تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان اعلام نمودند .
4-نامه شماره 2498مورخ 2/5/97 شهرداری رامیان درخصوص معرفی نماینده شورا ی شهر جهت شرکت در شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)باستناد بند 6ماده 6 آیین نامه داخلی و امور مالی شوراها مقرر نمودند سرکار خانم ماه بانوسادات حسینی بعنوان نماینده این شورا درجلسات شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شرکت نمایند .
5- نامه شماره 2456مورخ 1/5/97 شهرداری رامیان درخصوص اجاره یکساله ساختمان شهرداری رامیان توسط بنیاد شهید در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)باستناد بند 14ماده 80قانون شوراها با اجاره یکساله ساختمان شهرداری رامیان توسط بنیاد شهیدمخالفت نمودند و مقرر نمودند شهرداری با بنیاد شهید به مدت 4ماهه مشروط به پرداخت کل مال الاجاره سال قبل و افزایش اجاره نسبت به سال قبل اقدام لازم درخصوص انعقاد قرارداد اجاره نماید .
6- نامه شماره 138مورخ 3/5/97 جناب آقای سید علی میرخاندوزی عضو شورای شهردرخصوص دیدار مردمی شورای شهر و شهرداری با مردم در مسجد جامع درشهریورماه 97 در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر بااکثریت آرا ء (4رای)مقرر نمودند جهت بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی شورای شهر ارجاع گردد .
7-نامه شماره 27014مورخ 2/5/97 فرمانداری رامیان درخصوص صورتجلسه مورخ 14/4/97 بررسی مشکلات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرستان رامیان باحضور مهندس غراوی معاونت محترم عمرانی استانداری گلستان در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)مقرر نمودند شهرداری پیگیریهایلازم را در خصوص بندهای 1تا 4صورتجلسه مذکور درخصوص بررسی مشکلات شهرداری و شوراهای اسلامی شهر رامیان باحضور مهندس غراوی معاونت محترم عمرانی استانداری گلستان را از طریق مراجع ذیربط پیگیری نموده و نتیجه را مکتوب به شورای شهر ارائه نماید .
8-مصوبات مورخ 31/4/97 کمیسیون گردشگری و توسعه شهری بشرح ذیل 1_ مقرر گردید شهرداری ظرف مدت دوهفته بررسی کارشناسی و فنی را در مورد املاک موجود از جمله گرمابه عمومی را انجام داده و نتیجه نهایی را به کمیسیون گردشگری ارائه نماید . 2- مقرر گردید واحد سرمایه و گردشگری در شهرداری فعالتر گردد و نتایج پیگیریها و جلسات را به کمیسیون گردشگری ارائه نماید .
3-مقرر گردید شهرداری مقدمات لازم را برای تهیه بسته های سرمایه گذاری در شهرداری فراهم نماید و نتیجه اقدامات را به کمیسیون گردشگری اعلام نماید . در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)مقرر نمودند شهرداری پیگیریهای لازم را در خصوص بندهای 1تا 4صورتجلسه مذکور را معمول نماید و نتیجه را به شورا اعلام نماید .
9-نامه شماره 2446مورخ 1/5/97 شهرداری رامیان تجهیز و تعمیرات اساسی (تعمیرهیدروکن ،خرید دو عدد شانه فک ،خرید نوار نقاله و .... ) سنگ شکن از ردیف اعتباری 73080701بودجه مصوب سالجاری شهرداری به مبلغ 000/000/000/1ریال از طریق تسلیم و ارائه اسناد خزانه در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)مقرر نمودند در اجرای آئین نامه مالی شهرداریها ،شهرداری نسبت به ارائه استعلام بهاء پیمانکاران و متخصصان احداث سنگ شکن اقدام و با صرفه ترین و کمترین پیشنهادی از طریق تسلیم اسناد خزانه واگذار نماید ضمنا تاکید این شورا برعدم تعطیلات سنگ شکن در ایام تعمیرات می باشدو همچنین آقای دکتر عباس زاده مشاور شورا بعنوان نماینده و ناظر در امورات مربوط به تجهیز و تعمیر ات سنگ شکن معرفی گردیده و گزارشات مربوطه به صحن شورا ارائه نماید .

10-نامه شماره 150مورخ 7/5/97 سرکار خانم جاهدی رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر درخصوص برگزاری جلسه جهت بررسی گزارش عملکرد هشت ماهه شهرداری در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)موافقت خود را با برگزاری جلسه کمیسیون اعلام نمودند .
11- نامه شماره 151مورخ 7/5/97 سرکار خانم حسینی رئیس کمیسیون عمران شورای شهردرخصوص برگزاری جلسه جهت بررسی مشکلات گلزار شهداء و ساماندهی آن در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای)موافقت خود را با برگزاری جلسه کمیسیون اعلام نمودند .


شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 10/5/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 2660مورخ 10/5/97 شهرداری رامیان منضم به نامه درخصوص شرکت اعضای شورای شهر در سیمنار تحت عنوان شهردار برتر همرا ه با نمایشگاه تخصصی شرکت لادیران تولید کننده مبلمان شهری از مورخ 21/5/97الی 23/5/97 که در هتل جهانگردی میگون تهران برگزار می گردد در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) با شرکت 5تن از اعضای شورای شهر در سیمنار تحت عنوان شهردار برتر همرا ه با نمایشگاه تخصصی شرکت لادیران تولید کننده مبلمان شهری از مورخ 21/5/97الی 23/5/97 که در هتل جهانگردی میگون تهران برگزار می گرددموافقت گردید در ضمن باتوجه به اینکه هزینه های اقامتی و پذیرایی توسط شرکت لادیران پرداخت می نماید مقرر هزینه ایاب ذهاب و ودیگر هزینه های در صورت وجود اعتبار توسط شهرداری پرداخت گردد .
2- نامه شماره 2655مورخ 10/5/97 شهرداری رامیان درخصوص هم اندیشی و بهره مندی از نظرات اعضای شورای شهر با موضوع برنامه ریزی دقیق و مدون فعالیتهای مدون شهرداری در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) مقرر نمودند شهرداری برنامه ای مدون در این خصوص تهیه و به شورای شهر ارسال تا مقدمات بررسی و کارشناسی فعالیتهای شهرداری فراهم گردد .
3-نامه شماره 2634مورخ 8/5/97 شهرداری رامیان درخصوص بند ه تبصره 1 سهمیه قیر رایگان شهرداریهای زیر 50هزار نفر در جهت تبدیل قیر رایگان به آسفالت با هزینه تمام شده از طریق برگزاری مناقصه در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای) باستناد بند8و4 ماده 80 قانون شوراها با واگذاری سهمیه قیر بند ه تبصره 1 به شرکتهای مجاز از طریق برگزاری مناقصه و برابر آئین نامه مالی شهرداریها موافقت نمودند و تاکید نمودند که مبلغ قیر صرفا در جهت خرید آسفالت بصورت تمام شده هزینه گردد ضمنا در زمان هزینه کرد مبلغ در آسفالت معابر و واگذاری به پبمانکار اخذ مصوبه شورای شهر و رعایت آئین نامه مالی شهرداریها الزامی است .

شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 24/5/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 3102مورخ 24/5/97 شهرداری رامیان منضم به نامه شماره 18920/34/97مورخ 23/5/97 دفتر امور شهری و شوراها استانداری گلستان موضوع واگذاری قیر از محل بند (ه )تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 و معرفی مکان تخلیه قیر با توجه به قید فوریت برابر بند الف تبصره ذیل ماده 4آیین نامه مالی شهرداریها شرکت اترک آسفالت از طریق ترک تشریفات انتخاب گردیده که تا سقف 000/000/190/2ریال جهت تخلیه و تامین قیر و تحویل آسفالت اقدام گردیده است که شامل موارد ذیل است :
1-پخت آسفالت هر تن 000/380ریال 2- تهیه و پخش قیر امولوسیون 2/1کیلو گرم 000/20ریال 3-حمل آسفالت از کارخانه تا محل کار هر تن 000/60ریال 4-پخش آسفالت _ هر تن 000/80ریال در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باستناد بند8و4 ماده 80 قانون شوراها باتفاق آرا ء (4رای) با تخلیه سهمیه قیر وواگذاری پخت و پخش و حمل آسفالت با توجه به نامه شماره 18920/34/97مورخ 23/5/97 دفتر امور شهری و شوراها استانداری و ضیق وقت در تعیین محل تخلیه و استعلامات بعمل آمده به شرکت اترک آسفالت بصورت ترک تشریفات برابر آیین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید ضمنا مقرر گردید متن قرارداد جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .
شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 6/6/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 3224مورخ 29/5/97 شهرداری رامیان در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری با آقای سید رمضان حسینی در خصوص عقب نشینی عرصه خود به متراژ18متر مربع که در ازای ان براساس تعرفه عقب نشینی شهرداری از مبلغ عوارض ساختمانی بابت نوسازی کسر خواهد شد در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) براساس بند 23ماده 80 قانون شوراها با موضوع فوق الذکر موافقت خود را اعلام نمودند .
2- نامه شماره 3224مورخ 29/5/97 شهرداری رامیان در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری باسرکار خانم عادله بای در خصوص عقب نشینی عرصه خود به متراژ25متر مربع که در ازای ان براساس تعرفه عقب نشینی شهرداری از مبلغ عوارض ساختمانی بابت نوسازی کسر خواهد شد در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) براساس بند 23ماده 80 قانون شوراها با موضوع فوق الذکر موافقت خود را اعلام نمودند .
3- نامه شماره 3024مورخ 22/5/97 شهرداری رامیان در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری با آقای چراغ کوهساریان در خصوص عقب نشینی عرصه خود به متراژ25/122متر مربع و 96/87متر مربع (تصویر پیوست ) که در ازای ان براساس تعرفه عقب نشینی شهرداری هیچگونه مبلغی یا زمین مازادی از گواهی ماده 101 از آقای چراغعلی کوهساریان دریافت نگردد . در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای) براساس بند 23ماده 80 قانون شوراها با موضوع فوق الذکر موافقت خود را اعلام نمودند .

4- نامه شماره 2673مورخ 10/5/97 شهرداری رامیان منضم به تصویر الحاقیه توافقنامه شماره 2641مورخ 9/5/97 فی مابین شهرداری با ورثه مرحوم بهرام یازرلو واقع در شهرک امام مهدیه 15و17 (تصویر پیوست ) که در ازای ان براساس تعرفه عقب نشینی شهرداری هیچگونه مبلغی یا زمین مازادی بابت گواهی ماده 101 از ورثه مرحوم بهرامعلی یازرلو دریافت نگردد در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای) براساس بند 23ماده 80 قانون شوراها با موضوع فوق الذکر موافقت خود را اعلام نمودند .

شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر بمورخ 12/6/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 3194مورخ 25/5/97 شهرداری رامیان در خصوص فروش مصالح به بخشداری رامیان به نام سمیه رجبلو که در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) براساس بند 14ماده 80 قانون شوراها مقرر در جلسات آتی شورا تصمیمات لازم در خصوص موضوع فوق الاشاره اتخاذ گردد
2- مصوبه مورخ 30/5/97 کمیسیون فرهنگی شورای شهر در خصوص دیدار مردمی وپرسش و پاسخ مردمی و ارائه گزارش عملکرد شهرداری و شورای شهر رامیان به مناسبت آغاز دومین سال فعالیت شورای پنجم در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) براساس بند 14ماده 80 قانون شوراها با موضوع فوق الذکر موافقت خود را اعلام نمودند .
3- مصوبات مورخ 28/5/97 کمیسیون محیط زیست ،فضای سبز و ترافیک شهری شورا درخصوص مسائل مربوط به فضای سبزشهر با حضورمسئول فضای سبز درجلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) مقرر نمودندمسئول فضای سبز برنامه ها و ایده های خود را جهت بهبود وضعیت آماده و ارائه نماید و به کمیسیون فضای سبز ارسال نماید .

4-مصوبات مورخ 17/5/97 کمیسیون گردشگری و توسعه شهری شورای شهر بشرح ذیل 1- عملکرد واحد عمران در گزارش 8ماهه شهرداری را بصورت گاهنامه یا ماه نامه جهت اطلاع عموم منتشر نماید . 2- با بررسی کدهای درامدی 3ماه اول سال عملکرد واحد درآمد در حد رضایت بوده اما با توجه به افزایش نیرو ، انتظار افزایش چشمگیر درکدهای فعالیت میرود که پس از طرح در صحن شورا اعضای شورای شهر با اکثریت آراء (4رای ) مقرر نمودند شهرداری نسبت به مصوبات مورخ 17/5/97 کمیسیون گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اقدام نموده و ازنتیجه این شورا را مطلع نماید .

شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 15/6/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 3412مورخ 11/6/97 شهرداری رامیان در خصوص فروش دادنامه شماره 96100909058011750مورخ 17/11/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال عوارضات چند برابری ساختمانهای دارای تخلف ماده صد در تعرفه بهای خدمات سال 1395 آقای امین یازرلو فرزند فریدون که درتاریخ 12/12/96پرونده ساختمانی ایشان در کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و در تاریخ 15/12/96 عوارضاتن ایشان برمبنای عوارض چند برابری محاسبه گردیده که به استناد رای فوق درخواست تهاتر عوارض به مبلغ 942/285/2ریال با عوارض ساختمانی پدرش نموده است در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (4رای ) با تهاتر عوارض به مبلغ 942/285/2ریال با عوارض ساختمانی پدرش (فریدون یازرلو ) موافقت خود را اعلام نمودند .
2- نامه شماره 3415مورخ 11/6/97 شهرداری رامیان درخصوص صدور پایان کار 192واحد مسکن مهر رامیان ومحاسبه مابه تفاوت عوارض باستناد ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات 96 به انضمام 5%آموزش و پرورش و ارزش افزورده به مبلغ 621/155/291/1ریال مسکن مهر و نحوه صدور پایانکار واحدهای مسکن مهر و اخذ عوارضات در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (4رای ) براساس بند 4ماده 80 قانون شوراها باتوجه به مذاکره حضوری اعضای شورای شهر با مهندس غراوی معاونت عمرانی استانداری گلستان بند 4صورتجلسه مورخ 14/4/97 فرمانداری محترم مبنی بر پرداخت مبلغ اعلامی از محل اعتبارات ،صدور پایانکار پروژه مسکن مهر (192واحد ) بلامانع است ضمنا شهردار پیگیری لازم را جهت اختصاص اعتبار تا حصول نتیجه انجام و مراتب را به شورای شهر انعکاس دهد .
3- نامه شماره 3244مورخ 30/5/97 شهرداری رامیان منضم به تفاهم نامه شماره 360مورخ 30/5/97 با سازمان مدیریت پسماند استان گلستان درخصوص پرداخت مبلغ 715/542/744ریال از بدهی های گذشته تا تیر 97 بصورت واگذاری اوراق خزانه درجلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (4رای ) موافقت خود را باستناد تفاهم نامه شماره 360مورخ 30/5/97 با سازمان مدیریت پسماند استان گلستان اعلام نمودند .
3- نامه شماره 3351مورخ 7/6/97 شهرداری رامیان در خصوص اتمام قرارداد اجاره گرمابه عمومی شهرداری رامیان منضم به تصویر درخواست مستاجر گرمابه آقای قدرت سعیدی رامیانی با موضوع تمدید قرارداد اجاره گرمابه تا پایان سال 1397 درجلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (4رای ) موافقت خود را با تمدید قرارداد اجاره گرمابه تا پایان سال 1397 اعلام نمودند .


4- مصوبات مورخ 11/5/97 کمیسیون عمران شورای شهر بشرح ذیل :
1-مقرر گردید شهرداری نسبت به پی کنی و گچ ریزی (اجرای فنداسیون )سرویس بهداشتی مزار اقدام نماید و در ادامه هیات امنای مزار نسبت به ساخت سرویس بهداشتی با استفاده از خیرین اقدام نماید . 2- مقررشد شهرداری نسبت به جانمایی ،طراحی وترسیم واحد نگهبانی در زمین مرحوم علیار بای که با رایزنی هیات امنای مزار تملک خواهد شد اقدام نماید . 3-مقررگردید جهت ساماندهی گلزار شهداء هیات امنای مزار از ساخت سایبان برروی مزار شهداء و اموات ممانعت بعمل آورد . 4-مقرر شد هیات امنای مزار نسبت به شناسایی صاحبان زمینهای اطراف مزار و همچنین ترغیب مالکین نسبت به حصار و دیوار کشی زمینهاجهت زیبا سازی و ساماندهی فضای موجود اقدام نماید . درجلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (4رای ) مقرر نمودند شهرداری نسبت به موارد فوق اقدام نماید .

هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 18/6/97
مصوبات شورا :
1- مقرر گردید برای پخش زنده مراسم ظهر روز عاشورا (سینه زنی کمر به کمر ) جلسه ای با سازمان صدا و سیما برای هماهنگی جهت برگزاری مناسب مراسم برگزار گردد .
2-مقرر شد جلسه ای جهت برنامه ریزی و هماهنگی با ادارات و نهادهای ذیربط در فرمانداری رامیان با دبیری ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی رامیان گذاشته شود .

هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر 18در مورخ 19/6/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 3601مورخ 18/6/97 شهرداری رامیان در خصوص مساعدت مالی به هئیت فوتبال به مبلغ 000/000/5ریال از محل ردیف 41701ماده 17 وظیفه خدمات اداری بودجه سالجاری شهرداری در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) با موافقت خود را بامساعدت مالی به هئیت فوتبال به مبلغ 000/000/5ریال از محل ردیف 41701ماده 17 وظیفه خدمات اداری بودجه سالجاری شهرداری اعلام نمودند .
2- نامه شماره 3352مورخ 7/6/97 شهرداری رامیان درخصوص وصول یا عدم وصول بهای خدمات با توجه به ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) با عنایت به غیر قانونی بودن وصول بهای خدمات و همچنین مبلغ ناچیز وصولی و تاثیر کم آن در درآمد شهرداری با عدم وصول بهای خدمات آماده سازی موافقت نمودند .


3- مصوبات مورخ 13/6/97 کمیسیون گردشگری و توسعه شهری شورای شهربشرح ذیل :
1- مقرر شد در جلسه آینده در زمینه پیگیری ثبت لباس سنتی رامیانی آقای حمید جعفریان مستندات تاریخی موجود در زمینه صنعت ابریشم را گردآوری نموده و ارائه نماید . 2-مقرر گردید خانم بای ست کامل لباس سنتی رامیانی (زنانه و مردانه ) را تهیه کرده و همه توضیحات لازم ومورد نیاز در زمینه دوخت لباس را در قالب کلیپ و عکس ارائه نماید. درجلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) مقرر نمودند ریاست کمیسیون گردشگری شورای شهر نسبت به موارد فوق پیگیری نماید .

4-- مصوبات مورخ 17/6/97 کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهربشرح ذیل :
1-مقرر گردید در روز پایان تعمیرات سنگ شکن و شروع کار دستگاه ،اعضای شورای شهر باتفاق شهردار و مسئولین مربوطه از کارگاه سنگ شکن بازدید نمایند . 2-مقرر شد شهرداری راجع به افزایش راندمان دستگاه ،ساعت کار ومدیریت نیروها در سنگ شکن برنامه ریزی نموده واقدامات لازم را بعمل آورد . 3-درخصوص تامین معدن برای سنگ شکن مقرر شد شهردارو اعضای شورای شهر با مسئولین ذیربط پیگیری و رایزنی های لازم را بعمل آورد . 4-مقرر شد شهردار و مسئول واحد عمران برنامه 3ماهه سوم سال 1397 را برای هماهنگی و برنامه ریزی بهتر به کمیسیون عمران شورای شهر ارائه نماید . درجلسه شورای شهر مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آرا ء (5رای ) مقرر نمودند شهرداری نسبت به موارد فوق اقدام نماید .

هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 25/6/97

مصوبات شورا :
1- مقرر گردید نماینده محترم در زمینه ساخت ساختمان شهرداری در آینده نزدیک اعتباری در نظر بگیرند .
2- در خصوص اختصاص قیررایگان به شهر رامیان مقرر شد نماینده محترم مجلس پیگیریهای لازم را با سازمان همیاری شهرداریهای کشور مبذول فرمایند .
3-مقررگردید نماینده محترم در نشست مجمع نماینده گان مجلس با استاندار محترم گلستان اعتبار ویژه ای برای پرورژه های عمرانی رامیان در نظر بگیرند .
4- در زمینه حوادث غیرمترقبه از جمله سیلاب و آبهای سطحی که یکی از معضلات شهر رامیان می باشد مقرر شد نماینده محترم از طریق سازمان مدیریت بحران کشور پیگیر اعتبارات مربوطه برای شهر رامیان باشند .

هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 31/6/97
مصوبات شورا :
1-نامه شماره 3679مورخ 19/6/97 شهرداری رامیان درخصوص تمدید قرارداد دوماهه اجاره مجموعه بازی در مجموعه گردشگری باغ تاشته در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) باستناد بند 14 ماده 80 قانون شوراها با تمدید تمدید قرارداد دوماهه اجاره مجموعه بازی در مجموعه گردشگری باغ تاشته موافقت نمودند .
2-نامه شماره 3682مورخ 19/6/97 شهرداری رامیان درخصوص نامگذاری معبر امام (ره) 14به نام مالیات در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) باستناد بند 24 ماده 80 قانون شوراها بانامگذاری معبر امام (ره) 14به نام مالیات موافقت نمودند.
3- نامه شماره 3802مورخ 259/6/97 شهرداری رامیان درخصوص فروش آهن آلات و قطعات اسقاطی باقیمانده از تعمیرات و تعویض قطعات سنگ شکن شهرداری در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) باستناد بند 14 ماده 80 قانون شوراها با فروش آهن آلات و قطعات اسقاطی باقیمانده از تعمیرات و تعویض قطعات سنگ شکن شهرداری برابر با آئین نامه مالی شهرداری و برگزاری مزایده و انتشار عمومی از طریق نصب بنر و اینکه مبالغ هزینه ای صرفا در زمینه پرداخت مبالغ تعمیرات وخرید قطعات سنگ شکن شهرداری رامیان هزینه گردد موافقت نمودند.
4- نامه شماره 3806مورخ 25/6/97 شهرداری رامیان درخصوص معرفی نماینده شورای شهر در کمیسیون تحویل معاملات عمده شهرداری رامیان در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) در اجرای بند6ماده 6 آئین نامه تشکیلات ،انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 11/1/1378 هیات وزیران باصلاحات والحاقات بعدی ) آقای سید علی میرخاندوزی به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون تحویل معاملات عمده شهرداری رامیان معرفی گردد .
5- نامه شماره 3805مورخ 25/6/97 شهرداری رامیان درخصوص معرفی نماینده شورای شهر در کمیسیون قطع اشجار در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) در اجرای بند6ماده 6 آئین نامه تشکیلات ،انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 11/1/1378 هیات وزیران باصلاحات والحاقات بعدی ) آقای داود بای به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون قطع اشجار معرفی گردد .
6- نامه شماره 3809مورخ 25/6/97 شهرداری رامیان درخصوص معرفی نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 100بدوی و تجدید نظر در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) در اجرای بند6ماده 6 آئین نامه تشکیلات ،انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 11/1/1378 هیات وزیران باصلاحات والحاقات بعدی ) سرکار خانم جاهدی به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 100بدوی شهرداری و سرکار خانم ماه بانو سادات حسینی به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون تجدید نظر شهرداری معرفی گردد .
7- نامه شماره 3807مورخ 25/6/97 شهرداری رامیان درخصوص معرفی نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 77 شهرداری رامیان در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) در اجرای بند6ماده 6 آئین نامه تشکیلات ،انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 11/1/1378 هیات وزیران باصلاحات والحاقات بعدی ) آقای محسن رجبلو بعنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 77 شهرداری رامیان معرفی گردد .


هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 2/7/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 3934مورخ 1/7/97 شهرداری رامیان درخصوص تشویق شهروندان گرامی با اعطای جایزه خوش حسابی 35درصدی عوارض سالجاری بدهکار می باشند و 25درصد برای بدهکارنی که بدهی معوقه دارند که تا مهلت آن تا پایان آذرماه می باشد درجلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهردر اجرای بندهای 5و2ماده 80قانون شوراها اتفاق آراء (5رای ) پس از بررسی موافقت خود را با اعطای جایزه خوش حسابی 35درصدی که عوارض سالجاری بدهکار می باشند و 25درصد برای بدهکارنی که بدهی معوقه دارند را تا تا پایان آذرماه97 اعلام نمودند
2-موضوع بازدید مورخ 1/7/97اعضای شورای شهر از سنگ شکن شهرداری در جلسه شورا مطرح و اعضای شورای شهر باتفاق آراء (5رای ) مصوبات ذیل را : 1-مقرر گردید فاز دوم تعمیرات سنگ شکن در آینده ای نزدیک انجام شود . 2- در زمینه نحوه ی مدیریت کارگاه سنگ شکن مقرر گردید در یک فرصت دو ماهه در مورخ 30/8/97 درجلسه ای که در صحن شورا با حضور مدیرکارگاه و شهردار و مسئول واحد عمران تشکیل می گردد تصمیم گیری شود . را مورد تصویب قراردادند و مقرر نمودند شهرداری موارد مذکور را پیگیری و مورد اقدام قراردهد .

هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 4/7/97
مصوبات شورا :
1- نامه شماره 4031مورخ 3/7/97 شهرداری رامیان درخصوص اتمام قرارداد اجاره جایگاه فروشندگی مواد نفتی شهرداری رامیان وصدور مجوز انجام مزایده جهت واگذاری اجاره جایگاه فوق درجلسه شورا مطرح که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) باستناد بند14ماده 71 قانون شوراها موافقت نمودند که شهرداری برابر ماده 13آئین نامه مالی شهرداریها با اطلاع رسانی عمومی از طریق نشر آگهی ونصب بنر و پارچه در سطح شهر نسبت به اجاره جایگاه مواد نفتی اقدام لازم را معمومل نماید ضمناٌ مقرر گردید بازگشایی اسنادمزایده حتماً با حضور شرکت کنندگان در مزایده صورت پذیرد .
2- نامه شماره 3963مورخ 1/7/97 شهرداری رامیان درخصوص استرداد عوارض سالیانه خودرو آقای محمد خاکپوری در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) باتوجه به اینکه مبلغ مذکور بصورت سهوا دردومرحله به حساب شهرداری واریز گردیده لذا باعودت مبلغ مذکور موافقت نمودند که مبلغ مذکور به آقای محمد خاکپوری مسترد گردد .
3- نامه 3966مورخ 1/7/97 شهرداری رامیان درخصوص گزارش حسابرسی سال های 1389و1388 وپرداخت فوق العاده عمران شهردار وقت در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) با توجه به اینکه حسابرسی سالهای مذکور بصورت مشروط توسط حسابرسان تائید گردیده و سپس توسط شورای اسلامی شهر هم تصویب گردیده و از سوی دیگر تائید فوق العاده عمران شهرداران در اختیار وزارت کشور (تفویض به استانداری )می باشد لذا اعضای شورای اسلامی شهرضمن تایید گزارش حسابرسی سالهای مذکور با پرداخت فوق العاده عمران شهرداران وقت موافقت می نماید .


4-مصوبات کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ 3/7/97 شورای شهر بشرح ذیل : 1- درخصوص کوچه آق اویلی 6،خ نیلوفر مقرر گردید مورد ترمیم و بازسازی قرار گیرد در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) مقرر نمودند شهرداری درخصوص مصوبات کمیسیون عمران اقدامات لازم را معمول و از نتیجه این شورا را مطلع فرماید .
5-نامه شماره 208مورخ 4/7/97 خانم حسینی رئیس کمیسون عمران در خصوص برگزاری جلسه کمیسیون با موضوع بررسی مشکلات گرمابه عمومی شهر در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) موافقت خود را با برگزاری جلسه اعلام نمودند .


هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمورخ 10/7/97
مصوبات شورا :

1- نامه شماره 4216مورخ 8/7/97 شهرداری رامیان درخصوص استفاده از آقای اسماعیل فرامرزی به عنوان ذیحساب امور تملک دارایی های سرمایه ای در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) باستناد تبصره 1(الحاقی 6/7/1382واصلاحی 27/8/1386) بند30ماده 80قانون شوراها وماده 79قانون شهرداری ،آقای اسماعیل فرامرزی را به عنوان ذیحساب امور تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری رامیان انتخاب نمودند.
2- مصوبات کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهرمورخ 7/7/97 بشرح ذیل : 1- مقرر گردید شهرداری پس از بررسی و کارشناسی دقیق و فنی در خصوص گرمابه عمومی راجع به بهای خدمات و ساعت استفاده از آن ونیز بررسی بدهی های آب ،برق ، گاز آن محل ،لایحه ی پیشنهادی خود را دراین خصوص به صحن شورا ارائه نماید در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) مقرر نمودند که شهرداری نسبت به مصوبات فوق اقدام لازم را معمول و از نتیجه این شورا را مطلع نماید .
3- مصوبات کمیسیون محیط زیست و فضای سبز و ترافیک شهری شورای اسلامی شهرمورخ 7/7/97 بشرح ذیل 1- مقرر گردید مسئول فضای سبز شهرداری گزارش عملکرد ماهانه خود را به صورت مکتوب به کمیسیون مذکور ارائه نماید در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) مقرر نمودند که شهرداری نسبت به مصوبات فوق اقدام لازم را معمول و از نتیجه این شورا را مطلع نماید .

هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 11/7/97
مصوبات شورا :
1- 1- نامه شماره 4234مورخ9/7/97 شهرداری رامیان درخصوص معرفی نمایندگان شورا در کمیته پیگیری کمربندی غرب شهر درجلسه شورا مطرح که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) در اجرای بند6ماده 6 آئین نامه تشکیلات ،انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 11/1/1378 هیات وزیران باصلاحات والحاقات بعدی ) سرکار خانم ماه بانو سادات حسینی و آقای محسن رجبلو به عنوان نمایندگان شورا در کمیته پیگیری کمربندی غرب شهر معرفی گردیدند .
2- نامه شماره 4281مورخ 9/7/97 شهرداری رامیان درخصوص استرداد مبلغ 800/428/13ریال عوارض اماده سازی به اقای سلیمان کوهستانی در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای ) باستناد بندهای 8و4ماده 80 قانون شوراها موافقت خود را بااسترداد مبلغ 800/428/13ریال عوارض اماده سازی به اقای سلیمان کوهستانی اعلام نمودند .
3- نامه شماره 4351مورخ 11/7/97 شهرداری رامیان درخصوص مشکلات گرمابه شهرداری رامیان در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهر به اتفاق آراء (5رای موافق ) مصوب نمودند با توجه به مستندات ارائه شده درخصوص مشکلات ساختمانی گرمابه شهرداری رامیان ، تصمیم گیری درخصوص ادامه یا عدم ادامه فعالیت گرمابه با رعایت قوانین و ضوابط برعهده شهرداری می باشد .

4- نامه شماره 4180مورخ 7/7/97 شهرداری رامیان درخصوص ارائه گزارش حسابرسی سال 95 شهرداری رامیان در جلسه شورا مطرح و که پس از بحث تبادل نظر اعضای شورای شهرو استماع توضیحات مشاور شورای شهر ، گزارش شرکت آبدیده محاسبان درخصوص حسابرسی سال منتهی به 30/12/95 شهرداری رامیان به اتفاق آراء (5رای ) مورد تصویب قراردادند ومقرر نمودند شهرداری رعایت لازم نسبت به موارد زیر و بندهای 5لغایت 23گزارش حسابرسی در سالجاری و سالهای آتی موردنظر قراردهد : 1- از ثبت و اجرای روش تعهدی در ورادیدهای مالی خودداری گردد (بند 4) 2- کسورات قانونی کارکنان و پیمانکاران در موعد مقرر به تامین اجتماعی پرداخت گردد (بند 5گزارش حسابرسی )3-آرای کمیسیون ماده 100و77 در دفاتر یا سیستم شهرداری ثبت و نگهداری گردد . (بند 6 گزارش حسابرسی )4-سرفصل حسابهای علی الحساب ،بستانکاران ،اسناد پرداختی ،پیش پرداخت و بدهکاران در پایان دوره ی مالی حتی المقدور مورد تسویه قرارگیرد (بند 11) 5- درخصوص تسهیم و انتقال بخشی از هزینه های عمرانی در سرفصل حسابهای انتظامی ،مطابق آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر عمل گردد (بند 12)6-در خصوص عوارض سالیانه خوردورهای سواری ،شهرداری نسبت به تهیه مشخصات و صورت ریز پرداخت کتنندگان به همراه مشخصات خودرو اقدام نماید . (بند 14) 7-درخصوص عوارض نوسازی ونحوه ی دریافت آن از شهروندان ،شهرداری مکانیزم وصولی تعریف نماید . (بند 15)8-کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی شهرداری طبق مقررات ثبت املاک باید به ثبت برسند (بند 14) 9-باتوجه به اینکه عملیات مالی شهرداری به صورت مکانیزه انجام می شود، پلمپ دفاتر روزنامه وکل مورد تاکید می باشد (بند 25)

  • ایران ، استان گلستان ، شهررامیان ،خیابان امام (ره)
  • 01735882441
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر سنجی

نظر شما درباره قالب جدید سایت چیست؟

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا